“URBANT JORDSKIFTE” – GRENSETVISTER I BY, TETTSTEDER, HYTTEOMRÅDER MV.

Visste du at jordskifte også kan benyttes i forbindelse med ulike problemfelt i byer, tettsteder og hytteområder?

 

Det er vel ikke helt uvanlig at en forbinder jordskifte med ulike tvister rundt landbruksområder, og ofte relatert til mindre sentrale strøk. Bruk av jordskifteprosesser åpner for mange muligheter for avklaringer og interessante løsninger i den forbindelse, og det er ikke tvil om at dette utgjør et stort nedslagsfelt.

Situasjonen er derimot at en også har muligheten for jordskifte rundt sin egen eiendom i byen eller eventuelt i andre tettsteder. Sogar i hytteområdet på fjellet kan det oppstå situasjoner hvor jordskifteprosessen kan utgjøre et godt redskap til å løse ulike konflikter.

Dette betegnes ofte som «Urbant jordskifte».

Ny jordskiftelov ble vedtatt 21.06.2013, og trådte i kraft 01.01.2016.

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-100?q=jordskiftelov

 

Hvorfor kan det oppstå et behov for urbant jordskifte?

Det kan være et utall av scenarier hvor det kan være behov for å benytte jordskifte i de urbane strøk:

  • Nabofeide om hvor grensene går mellom eiendommer
  • Uenighet om ulike bruksretter mellom og/eller over eiendommer
  • Ny kommuneplan
  • Ny regulerings- og bebyggelsesplan

Hvilke muligheter finnes (noen eksempler)?

  • Utforming av eiendom eller bruksrett på ny.
  • Etablering av sameie
  • Grensefastsettelse
  • Avklaring av dine eiendoms- og bruksretter

Hvordan kan du igangsette jordskifte?

Det kan være ulike kriterier for hvem som kan fremme, og hvordan du fremmer krav om bruk av jordskifte. Dette kommer an på hva som er grunnlaget for ditt krav/problemstilling.

I mange tilfeller igangsettes prosesser for jordskifteretten uten egen juridisk bistand.

Erfaringsmessig vil det likevel være både ryddigere og tilsvarende lettere å forenkle prosessen dersom du søker juridisk hjelp i forbindelse med fremme av krav og etterfølgende prosess.

 

Hvor er jordskifteretten lokalisert?

I vår region er jordskifteretten delt opp i følgende rettsinstanser:

  • Haugaland og Sunnhordland jordskifterett (med adresse i Leirvik på Stord). Omfatter Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord (Rogaland), og Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes (Hordaland).
  • Sør-Rogaland jordskifterett (med adresse i Stavanger). Omfatter Finnøy, Hjelmeland, Rennesøy, Strand, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Forsand, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim og Eigersund.

 *****

Ta kontakt med oss i dag dersom du har en tvist eller ønsker en vurdering av dine muligheter.

Advokat Eirik Myhre kan kontaktes på em@legal.no eller på 97582517 for nærmere avtale.

 

Stavanger, 17. mars 2017,

 

Eirik Myhre

Advokat