Informasjon om ulike priser
Salærene avtales individuelt for hver enkel sak. Det som avtales vil fra advokatkontorets side bli bekreftet gjennom en skriftlig oppdragsbekreftelse.

Nedenstående er bare veiledende for enkelte oppdrag i forbrukerforhold.

Hvor salæret baseres på tidsforbruk alene, vil vi, alt etter sakens vanskelighetsgrad og omfang, kreve et salær varierende mellom kr 1 200,- og kr 2 800,- pr. time. I tillegg kommer 25 % mva.

For en førstegangs konsultasjon inntil en halv time, legges det til grunn et konsultasjonssalær på kr 500,- pluss mva.

For øvrig vil de konkrete salæravtaler variere etter oppdragets art.

Salæret kan, etter avtale, være:

  • Fast sum
  • Pris basert på faktisk medgått tid
  • Pris basert på en vurdering av så vel tidsforbruk som sakens vanskelighetsgrad og betydning for klient

For utforming av testament, ektepakt eventuelt andre ” enkle” dokument avtales prisen I konsultasjonen. Fastprisen vil normalt ligge i området kr 3 000,- til kr 5 000,- + mva avhengig av oppdragets kompleksitet og omfang.

De vilkår som vil gjelde for oppdraget avtales ved første konsultasjon og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Fri rettshjelp:
På noen prioriterte rettsområder, som familierett, arverett, skifterett, arbeidsrett med videre, kan det søkes fri rettshjelp dersom man er enslig og har inntekt lavere enn kr 246 000,- brutto i året. Dersom man deler økonomi med annen vil grensen være på brutto kr 369 000,-. Advokaten vil informere om ordningen og sørge for at det blir søkt om dette dersom vilkårene er oppfylt.

Forsikringsdekning:
I mange forsikringsavtaler ligger det innbakt en retthjelpsforsikring som på enkelte rettsområder kan gi rettigheter til dekning av deler av egne salærutgifter i forbindelse med en sak.
Advokaten vil i de saker det er grunnlag for det, tilskrive forsikringsselskapet med forespørsel om slik dekning.