Nye varslingsregler i Arbeidsmiljøloven

Nye varslingsregler trådte i kraft fra 1.1.2020. De nye reglene skal styrke varslingsinstituttet. Skjønnspregede uttrykk som «kritikkverdige forhold» og «forsvarlige fremgangsmåte» har nå blitt klarlagt/definert nærmere i loven.

Det er nå presisert nærmere i loven hva som ligger i begrepet kritikkverdig forhold.  Det er her listet opp en ikke uttømmende liste over eksempler på ulike typer kritikkverdige forhold. Når det gjelder kriteriet «forsvarlig fremgangsmåte» har det blitt lovfestet hvem man kan varsle til, og hvilke krav som gjelder hvis man ønsker å gå til media eller annen offentlig enhet

Endringene i lovteksten vil bidra til større forståelse av lovens innhold for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette kan igjen bidra til at flere arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold, og at varslene håndteres bedre og mer effektivt.

Arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt 

Arbeidsgiver får nå fått en lovfestet plikt til å følge opp et varsel. Aktivitetsplikten utløses av at det faktisk er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten.  Det stilles krav til at virksomhetene må ha klare retningslinjer og rutiner for intern varsling.  Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at et varsel har skjedd i strid med bestemmelsen om forsvarlig fremgangsmåte og/eller at varselet ikke er innenfor de normbrudd som loven skal ivareta.

Varsleren skal ha et fult forsvarlig arbeidsmiljø, også under varslingsprosessen. Arbeidsgiver kan under gitte forhold ha plikt til å sørge for tiltak for å motvirke gjengjeldelse når det etter en konkret vurdering anses nødvendig.

At varsler behandles raskt og forsvarlig kan bidra til bedre og potensielt også mindre kostbare varslingsprosesser. Rask håndtering av varsler kan i tillegg redusere belastningen for varsleren og bidra til at det tidlig ryddes opp i kritikkverdige forhold.

Styrking av erstatningsreglene

Erstatningsreglene er styrket ved at det nå ikke lenger stilles krav om at arbeidsgiver har skyld i gjengjeldelsen. Varsleren kan etter de nye reglene kreve erstatning for økonomisk tap på et objektivt grunnlag.  Ansvarsgrunnlaget blir dermed likt for det som gjelder ved oppreisningserstatning. Begge erstatningsgrunnlagene gjelder ved brudd på gjengjeldelsesforbudet

Flere er omfattet av varslingsvernet

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at den regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Visse grupper innen arbeidslivet er slik sett ikke omfattet av arbeidstakerbegrepet og derav omfattet av arbeidsmiljøloven. Når det gjelder varslingsbestemmelsene så er det imidlertid nå gjort et unntak for flere grupper slik at disse omfattes av bestemmelsene, for eksempel personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak nå er omfattet av varslingsbestemmelsene.

Har du spørsmål til varslingsreglene eller ønsker en uforpliktende prat med oss om dette? Ta kontakt på nc@legal.no eller ring 906 19 905