Ny arvelov – Må jeg gjøre noe?

1.januar 2021 trer den nye arveloven i kraft, og mange lurer på hva dette innebærer:

 • Må en som arving være på vakt ?
 • Er det lurt å lage testament nå ?
 • Bør en endre tidligere testament ?
 • Vil det være lettere å gi gaver i levende live ?
 • Er det lettere å arve som samboere etter den nye loven ?
 • Hvordan er overgangsreglene mellom gammel og ny lov ?
 • Hvordan kan jeg sikre at det ikke blir bråk om arven når jeg faller fra ?

I hovedsak er den nye arveloven basert på samme grunnprinsipper som den gamle fra 1972.

Arvegangsklasser, ektefellearv, samboerarv, pliktdelsarv til livsarvinger mv videreføres. Forskjellen er at retten til arv justeres på flere av disse punktene.

Noen hovedpunkter kan nevnes:

Ektefellearv:

 • Ektefellearven på ¼ når det er livsarvinger opprettholdes i den nye loven.
 • Muligheten for å gi bort fast eiendom mens en sitter i uskifte tillates etter ny lov, men fortsatt vil det være en begrensning ved at en ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet.


Samboerarv
:

 • Det er ikke tilkommet nye arverettigheter i ny arvelov, og bruk av testament og arveplanlegging vil fortsatt være viktig for samboere.


Pliktdelsarv
:

 • Maksgrensen for hva hvert barn kan kreve som arv heves fra 1 mill etter gammel lov til 15 G (som pr d.d. er ca. 1,5 millioner kroner) etter ny lov. Her må en huske på at det fortsatt er 2/3 deler av det arvelater (den som gir arven) som inngår som pliktdelsarv.


Testamenter
:

 • Muligheten for å testamentere fast eiendom (eks hytteeiendom) til ett av barna er større enn tidligere. Overstiger verdien den delen som skal tilfalle barnet må det overskytende betales inn til boet.
 • Ny eller gammel arvelov er avhengig av når arvelater faller fra. Overgangsreglene regulerer blant annet at gammel arvelov gjelder for testamenter inntil januar 2022. Faller arvelater fra før dette tidspunkt skal dermed gammel lov gjelde. For allerede inngåtte testamenter vil disse fortsatt være gyldige, men de må da etter januar 2022 tolkes etter de regler som gjelder i den nye loven dersom arvelater faller fra etter den tid.
 • Ønsker du å endre testamentet vil det gamle bli trukket tilbake, og en kan deponere nytt revidert testamentet i den stedlige tingrett.

Dersom du lurer på noe i forhold til den nye arveloven, og vil diskutere din arverettslige situasjon – som arving eller arvelater – må du bare ta kontakt. Vi står klar til å hjelpe deg.

Eirik Myhre
Partner/advokat
em@legal.no / 97582517