Her er en kort oppsummering over hvilke områder vi kan bistå deg på

Bedrifter

Vi har representert en lang rekke små og mellomstore bedrifter i saker av forretningsjuridisk karakter. Dette innbefatter også alminnelig kontraktsrett, skatte og avgiftrett, eiendomsrett, selskapsrettslige problemstillinger og arbeidsrett.

Private kunder

Vi har bred og solid kompetanse på rettsområder som privatpersoner kan bli berørt av. Dette gjelder arbeidsrett, fast eiendomsrett, rettsforhold som omfattes av plan-og bygningsloven, avhendingsloven, saker etter bustadoppføringslova, odelsrett m.v. Vi har også kompetanse på arbeidsrett, alminnelig kontraktsrett, personskadeerstatning, helselovgivningen, alminnelig forvaltningsrett, herunder saker etter barnevernsloven.
Også i familiesaker har vi solid erfaring både hva gjelder separasjon, skifte og barnefordeling. Vi bistår også i alle arverettslige spørsmål.
Vi har god kompetanse i strafferettslige spørsmål, og flere av våre advokater har betydelig erfaring innen strafferett.
Vi har også vært engasjert i flere store Økokrimsaker som forsvarere.
Flere av våre advokater arbeider også med advokatmekling og har hatt oppdrag som advokatmeklere. Mekling er en alternativ tvisteløsningsmodell som kan benyttes som et alternativ til forliksrådsbehandling.

Offentlige organer

Vi har bistått flere kommuner og offentlige organer og virksomheter i ulike saker, herunder konkurranserett, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold m.v.