AVSTÅELSE AV FAST EIENDOM – INNGREP FRA STATENS VEGVESEN, KOMMUNEN – AVTALE OM TILTREDELSE, FORHANDLING OM ERSTATNING, AVTALESKJØNN MV

Har du mottatt forhåndsvarsel eller er involvert i sak med Statens vegvesen eller kommunen angående tiltak (vegutbygging, gangsti, kommunale anlegg osv) ?

 

Da skal du vite at du i utgangspunktet er berettiget til juridisk bistand som dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver kan være Statens Vegvesen eller eventuelt kommunen der du bor og/eller i det området du er berørt. Dette betyr som hovedregel gratis advokatbistand i slike saker.

Du står også selv fritt til å velge hvem som skal bistå deg.

Tema for slik bistand/kontakt med Staten og/eller kommunen kan blant annet omfatte følgende:

  • Tiltaket ? Hva skal igangsettes ? Spesielle betingelser som skal tas inn i prosjektet ?
  • Tiltredelse ? Forhandlinger om hvorvidt tiltakshaver skal få anledning til å tiltre din eiendom og/eller de deler som blir berørt før endelig erstatning for avståelse er klarlagt.
  • Erstatning ? Forhandlinger om erstatningsfastsettelse for det du må avstå av din eiendom.
  • Skjønnsprosess ? I den grad at det ikke oppnås enighet med tiltakshaver vil prosessen bli ført over til rettslige former for å komme frem til en pris for avståelsen. Det er den lokale tingrett som da berammer en skjønnssak etter begjæring fra eksempelvis tiltakshaver.

 

Rettshjelpsdekningen omfatter som hovedregel innledende kontakt med tiltakshaver, og deretter forhandlinger frem til det foreligger klarhet i om det blir enighet om korrekt pris for avståelsen eller ikke.

Skulle saken gå til skjønnsprosess vil du også som hovedregel få dekket utgifter til advokat fra begjæring tas ut, og frem til rettskraftig avgjørelse foreligger.

Ta kontakt for bistand i dag dersom du er berørt av tilsvarende tiltak.

Vi hjelper deg hele veien til ferdig avtale eller eventuelt prosess om skjønnserstatning om nødvendig.

Advokat Eirik Myhre kan kontaktes på em@legal.no.

 

Stavanger, 31. mars 2017

Eirik Myhre

Advokat